Categories
Quang Binh

Quang Binh

Vietnamese Artist/Singer Quang Binh biography. All about Quang Binh . Video clips music and more, read more …

Quang Bình l� tên th?t, h? Tr?n, sinh ng� y 23 tháng 7 tủi Ðinh D?u, thích m� u xanh duong, bordeaux v� con s? 7. M?i cùng Trang Thanh Lan d?nh c? t?i Hoa K? không lâu,nhung qua nh?ng l?n xủt hỉn trên video v?i lỏi nh?c dân ca có giai dỉu quê huong v� tình yêu tr?n v?n, gỉng ca v� l?i dỉn xủt c?a Quang Bình dã thu hut dủc r?t dông khán thính gỉ. Ngay t? nam 71, sau khi trình dỉn trủc khán gỉ l?n d?u tiên v?i d� n h?p xủng L?c H?ng t?i trủng Qủc Gia Âm Nh?c v?i hai tác ph?m: “Trủng Ca Sông Lô” v� “Hòn V?ng Phu” anh dã dủc giáo su Truong H?u Lang khen ng?i l� có nhỉu trỉn v?ng. Ð? tr? l?i cho câu h?i, “có g?p may m?n hay tr? ng?i gì trong nh?ng bủc d??” anh cho bỉt l� “s? tìm tòi lúc n� o cung g?p tr? ng?i nhung khi dã vủt qua dủc thì dó l� m?t dỉu thích thú vô cùng.” Ngo� i vỉc thu bang hỏc video, Quang Bình không c?ng tác v?i vu trủng n� o m� ch? “di hát d?o” theo l?i anh nó? Nh?ng nh?c ph?m trình dỉn ung ý nh?t c?a anh l� : M? Mãi Trong Con (do chính anh sáng tác), S?u Ðông (nh?c Pháp, l?i Vỉt c?a Khánh Bang) v� nh?ng b� i trình b� y chung v?i Trang Thanh Lan nhu Liên Khúc Tango, Giang Câu, nh?ng nh?c ph?m n� y dã dủc khán gỉ v? tay tán thủng nhỉt lỉt trong nh?ng l?n “di hát d?o” t?i Úc, Pháp, Ð?c, Hòa Lan, Canad?.., cung nhu t?i r?t nhỉu tỉu bang trong Hoa K?. Ngo� i lãnh v?c ngh? thủt, Quang Bình mong m?i dủc di h?c, nhung hỉn t?i vì kinh t? chua ?n d?nh nên chua th?c hỉn dủc. M?t khi ?n d?nh cung l� lúc ph?i d? tâm nhỉu d?n d?t nủc, v� dân t?c. Anh quan nỉm sau n� y gia dình l� bè b?n, h?p nhau thì choi, không thích thì th� “l?ng l? noi n� y”. V? tỉn b?c, anh không coi l� “không quan tr?ng l?m, ch? ráng l� m sao cho v? con d?ng kh? l� dủc”

YouTube responded with an error: Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 620800448734 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=620800448734 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry.